Paradygmat Sieciowy – Wyzwania Dla Teorii I Praktyki Zarządzania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

Paradygmat sieciowy – wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania

Brenna, 21-23 listopada 2013r.

 Ramowy Program Konferencji 

 Szczegółowy Program Konferencji

Cele konferencji

Podstawowym celem konferencji jest szeroka dyskusja nad fenomenem sieci międzyorganizacyjnych z perspektywy współczesnych wyzwań nauki o zarządzaniu. Wymiana poglądów powinna pozwolić na zaprezentowanie koncepcji, metod i narzędzi, które pomogą lepiej zrozumieć sieci i sposób ich długotrwałej aktywności, a także umożliwi rozwinięcie myśli na temat szkodliwych efektów funkcjonowania sieci i zagrożenia, jakie ze sobą niosą.

Cele szczegółowe

  1. Przegląd aktualnych koncepcji i podejść w zakresie nauk o zarządzaniu, w szczególności zarządzania strategicznego i paradygmatu sieciowego.
  2. Rozpowszechnianie nowej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego organizacjami i regionami.
  3. Dyskusja nad korupcyjnymi zachowaniami sieci.
  4. Integracja środowiska teoretyków i praktyków zarządzania.

Obszary tematyczne konferencji − Kapitał społeczny a paradygmat sieciowy − Klastry w paradygmacie sieciowym − Zarządzanie wiedzą  i zarządzenie innowacjami w przedsiębiorstwie i regionie − Przywództwo, motywowanie i kontrolowanie w pracy sieciowej − Zachowania strategiczne przedsiębiorstw – nowoczesne koncepcje, metody i techniki zarządzania strategicznego − Modele biznesowe paradygmatu sieciowego − Inteligentne organizacje: przedsiębiorczość i zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentach − Inteligentne specjalizacje (smart specialisations) regionów a orientacje strategiczne przedsiębiorstw − Patologiczne zachowania w sieci

Koszt konferencji Pełna opłata konferencyjna wynosi 1200 zł (pokój dwuosobowy), 1300 zł.(pokój jednoosobowy) i obejmuje: -dwa noclegi w hotelu „Kotarz” (21/22.11.2013 oraz 22/239.11.2013); -pełne wyżywienie w czasie konferencji; -udział w imprezach towarzyszących; -opublikowanie artykułu w czasopiśmie – warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji; -możliwość bezpłatnego korzystania z hotelowego centrum rekreacji, niestrzeżonego parkingu, wi-fi.

Warunki publikacji

Przesłane artykuły po zaakceptowaniu przez Radę Naukową i pozytywne oceny zostaną opublikowane w czasopismach wydawanych przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej: Kwartalniku Naukowym „Organizacja i Zarządzanie” lub Zeszytach Naukowych „Organizacja i Zarządzanie”, punktowane wg listy ogłaszanej przez MNiSW. Artykuł może być przygotowany w językach: polskim lub angielskim.

Autorów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji artykułów:

• objętość artykułu nie może być mniejsza niż 20 000 znaków (bez spacji) – max. 40 000 znaków (bez spacji),

• artykuł powinien zostać wysłany w dwóch plikach (Word i PDF)  :

1. dokument główny przygotowany na wzorcu artykułu zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych wskazówkach wydawniczych, zawierający:

• imię (imiona) i nazwisko autora (autorów),

afiliacja,

• tytuł w języku polskim i angielskim,

• streszczenie (max. 100 wyrazów) w języku polskim i angielskim,

• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

• treść artykułu w języku polskim lub angielskim,

• podpisy pod rysunkami/tabelami w języku polskim i angielskim,

• bibliografię,

2. informacje o autorze (autorach)

• imię (imiona) i nazwisko autora (autorów),

• aktualne miejsce pracy,

• zajmowane stanowisko,

• narodowość,

• krótka notka biograficzna z zaznaczeniem obszaru zainteresowań naukowych,

• adres e-mail,

telefon kontaktowy,

adres do korespondencji.

Aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i edytorom przygotowany został wzorzec artykułu, z którego należy skorzystać podczas pisaniu artykułu. Zawiera on przykładowo podane treści w wymaganym układzie edytorskim. W odpowiednich miejscach należy wstawić materiał z zachowaniem ustalonych we wzorcu stylów formatowania.

Do pobrania:   Wzorzec artykułu  Dodatkowe wskazówki wydawnicze  Oświadczenie autora

Komitet Organizacyjny

Dr inż. Lilla Knop – Kierownik Komitetu Organizacyjnego, lilla.knop@polsl.pl 

Dr Roman Kobielski

Dr inż. Piotr Kordel

Dr inż. Marek Krannnich

Dr Marta Macełko

Dr inż. Joanna Machnik-Słomka

Dr inż. Sławomir Olko

Dr inż. Anna Sworowska

Sponsor Konferencji

Głównym sponsorem Konferencji jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. www.jsw.pl

Kalendarium  

Zgłoszenie uczestnictwa: karta zgłoszeniowa przesłana mailowo (skan) lub faksem na nr 32 2777 361 30 czerwca 2013
Termin nadsyłania artykułów 20 lipca 2013
Termin dokonywania wpłat 20 lipca 2013
Rozesłanie szczegółowego programu konferencji do 1 listopada 2013
Konferencja 21-23 listopada 2013

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa Folder_konferencji.pdf

Plakat konferencji

Wzór artykułu w monografii pokonferencyjnej: wzór_artykułu.docx

Kontakt

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania, Instytut Zarządzania i Administracji i Logistyki  ul. Roosevelta 42, 41-800 Zabrze tel. (032) 2 777 320 fax. (032) 2 777 361 konferencja.sieci@polsl.pl