Studia dualne rekrutacja

dualne_stopka

Informacje o  projekcie  | Rekrutacja | O studiach dualnych | Wydarzenia 

W ramach projektu Studia dualne na kierunku Logistyka II stopnia wsparciem objęta zostanie grupa 30 osób (17 kobiet i 13 mężczyzn), spełniających kryteria formalne, związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

Projekt kierowany jest z jednej strony do osób wymagających aktywizacji zawodowej, ale z drugiej strony chcących podnosić kwalifikacje poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności dopasowanych do wymagań przyszłych pracodawców.

Szczegółowe umiejętności i kompetencje zostaną określone w ramach sylwetki kandydata/kandydatki na studia, opracowanej z uwzględnieniem wymagań stawianych przez przedsiębiorstwa, będące organizatorami staży. Kandydaci/Kandydatki powinni cechować się elastycznością ze względu na miejsce potencjalnego odbywania stażu i jego harmonogramu.

Grupę docelową będą tworzyły osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, nie będące uczestnikami innych studiów bądź szkoleń dofinansowanych ze środków EFS, aktualnie nie pracujące zawodowo, nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, nie prowadzące własnej działalności gospodarczej. Zakłada się, iż w chwili uruchomienia postępowania rekrutacyjnego kandydaci/kandydatki nie będą mieli ukończonych 29 lat. W projekcie mogą uczestniczyć kandydaci/kandydatki posiadający polskie obywatelstwo i zamieszkujący terytorium naszego kraju.

 

Etapy rekrutacji na studia dualne Logistyka II stopnia:

W pierwszej kolejności kandydaci/kandydatki wysyłają CV i list motywacyjny na adres jadwiga.grabowska@polsl.pl  do 25 01.2019 .

koniecznie z dopisaniem na końcu treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

W liście motywacyjnym należy umotywować chęć podjęcia studiów dualnych oraz wskazać w jakiej firmie (z jakiego obszaru tj. produkcji, logistyki, transportu, konsultingu  itd. ) chciałoby się realizować staż.

Kolejno kandydaci/kandydatki otrzymają zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z partnerami przemysłowymi Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna będzie w 2 połowie stycznia 2019/ początek lutego 2019 , nie później niż 4.02.2018.

!!!!PILNE!!!!!

Rozmowa kwalifikacyjna dla studentek i studentów, którzy do 25.01.2019 doślą listy i CV odbędzie się 01.02.2019 o godz. 16.00.
Drugi termin nadsyłania listów i CV to 11.02.2019 , II termin rozmowy odbędzie się  15.02.2019 
!!!PILNE!!!
Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci z II naboru.
W związku z prośbą przedsiębiorstw aby spotkania rekrutacyjne odbywały się w siedzibie przedsiębiorstw- jutrzejsze spotkanie zostaje odwołane. Państwa CV zostały rozesłane do wybranych przez Państwa przedsiebiorstw.  Proszę czekać na kontakt ze strony przedsiebiorstw lub kierownika projektu.

————————————————————————————————————————-

Po potwierdzeniu przyjęcia do firmy, kandydaci/kandydatki aplikują w systemie rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej wedle harmonogramu rekrutacji zimowej na https://rekrutacja.polsl.pl/

  1. Weryfikacja dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje (suplementu i dyplomu ukończenia studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera).
  2. W przypadku gdy liczba kandydatów/kandydatek przekracza limit przyjęć, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia

oraz następujące kryteria:

  • pozytywny przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej na staż – 2 pkt , ( założone kryteria rekrutacji umożliwiają wyłonienie do wsparcia tych osób, które faktycznie potrzebują pomocy w określonym w projekcie zakresie),
  • średnia z ocen z I st studiów inżynierskich  (liczba pkt = wysokość średniej)- jako podstawa w rekrutacji
  • dodatkowa udokumentowana działalność i aktywność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, pożytku publicznego, wolontariacie, itp. (0-3 pkt), tzn.:

– działalność w kole naukowym (zaświadczenie opiekuna koła naukowego) (0,5-1 pkt)

– działalność w organizacji studenckiej – innej niż koło naukowe (zaświadczenie organizatora) (0,5-1 pkt)

– działalność w organizacji o charakterze wolontariatu/charytatywnym (zaświadczenie organizatora) (0,5-1 pkt)

  • poziom znajomości j. obcego (0-3 pkt): liczba punktów wynikająca z oceny znajdującej się w suplemencie do dyplomu. gdzie: – ocena niedostateczna lub brak oceny 0 pkt

– ocena dostateczna 1 pkt

– ocena dostateczny plus 1,5 pkt

– ocena dobra 2 pkt

– ocena dobry plus 2,5 pkt

– ocena bardzo dobra 3 pkt

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 3 pkt
  • zaświadczenie o opiece nad dzieckiem do lat 3 – 3 pkt.
  • zaświadczenie, że  co najmniej jeden z rodziców jest bezrobotny – 3pkt

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE NA KIERUNKU Logistyka II stopnia na  WYDZIALE Organizacji i Zarzadzania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,

2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Wydział Organizacji i Zarządzania

4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, c, e, rozporządzenia RODO,  5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, 

6) Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmom, z którymi Wydział Organizacji i Zarzadzania ma podpisaną umowę o współpracy w ramach studiów dualnych, co pozwoli pracodawcy na wybór uczestników studiów dualnych,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, tj. MNiSW i innym (np. organom kontrolnym), 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz okres przewidziany w przepisach o dokumentacji, tj. w przypadku gdy zostanie Pani/Pan studentem studiów dualnych okres przechowywania będzie wynosił 50 lat, a gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y przez okres 6 miesięcy,

9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – z wyjątkiem sytuacji gdy jest to zabronione przepisami prawa (np. obowiązek Uczelni w zakresie prowadzenia dokumentacji studenckiej), 10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

11) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.