Specjalności

Zakład jest koordynatorem specjalności na kierunku LOGISTYKA. W ramach tego kierunki studenci kształceni są w specjalnościach:
1.       Studia inżynierskie:
a.       Zarządzanie Łańcuchem Dostaw,
b.       Logistyka Przedsiębiorstw Przemysłowych.

2.       Studia magisterskie:
a.       Menadżer Logistyki,
b.       Usługi Logistyczne.

Sylwetka absolwenta, na studiach inżynierskich:

Absolwent po 3,5 letnich studiach stacjonarnych oraz  3,5 letnich studiach niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy – inżynier w zakresie logistyki.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą:
·  nowoczesnych systemów  logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, ochronie środowiska,
·  podstaw nauk ekonomicznych ( makro i mikro ekonomii), finansów, rachunku kosztów,
·  podstaw organizacji i zarządzania, modelowania struktur organizacyjnych,
·  zarządzania operacyjnego i strategicznego,
·  kwalifikacji i kompetencji menedżerskich.

Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących:
·   projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
·   zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową, finansową,
·  praktycznego wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
·  kierowania przedsiębiorstwem logistycznym i pełnienia w nim funkcji kierowniczych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy także na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności :
·  przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
·  przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
·  centrów logistycznych,
·  przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
·  przedsiębiorstw komunalnych.

Sylwetka absolwenta, na studiach magisterskich:

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uzyska tytuł zawodowy – magister inżynier w zakresie logistyki.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą:
·  optymalizacji systemów logistycznych, systemów podejmowania decyzji,
·  zaawansowanych instrumentów kontroli przepływów finansowych oraz funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych,
· systemów technicznych wspomagających realizację procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnych i informatycznych,
·  koncepcji zarządzania, w tym ze szczególnym naciskiem na zarządzanie jakością, zarządzanie projektem logistycznym, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zapasami, zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie wiedzą,
·  teorii negocjacji, komunikacji i kierowania zespołami ludzkimi.

Przekazany zakres wiedzy będzie obejmować szerokie spektrum zagadnień w obszarach: ekonomicznym, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

Ponadto absolwent studiów będzie posiadał umiejętności pozwalające na rozwiązywanie różnych złożonych problemów i zadań logistycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i technik inżynierskich oraz organizatorskich. Umiejętności te pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących:
·  projektowania i optymalizacji systemów i procesów logistycznych,
·  praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania wartością, Lean Management, systemów GIS oraz dizajningu produktów,
·  zarządzania zespołem ludzkim, konfliktem w grupie, przewodzenia w projektach i organizacji oraz przekazywania wiedzy,
·  kompleksowego kształtowania i zarządzania usługami logistycznymi.

Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje interpersonalne i przywódcze do pracy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla kierowniczego w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności :
•   przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż,
•   przedsiębiorstw transportowych i spedycyjno – transportowych,
•   centrów logistycznych,
•   przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki,
•   przedsiębiorstw komunalnych.


Specjalizacje koordynowane przez Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania na kierunku ZARZĄDZANIE

Specjalności na studiach pierwszego stopnia:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem – Audytor biznesowy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem – Analityk rynków przemysłowych i usług

Na studiach drugiego stopnia Instytut Zarządzania i Administracji prowadzi specjalność Zarządzanie Projektami i Innowacjami – ZPiI – kierunek Zarządzanie

Zarządzanie Projektami i Innowacjami

Koordynatotor: JM Rektor Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Studenci specjalności otrzymują wiedzę związaną z wdrażaniem innowacji w gospodarce opartej na wiedzy. Wspóczesne innowacje wdraża się w życie poprzez kompleksowo zarządzane projekty. Zarówno w sektorze biznesu, sektorze publicznym jak i sektorze niekomercyjnym znajomość zasad, metod i narzędzi zarządzania projektami jest niezbędna dla efektywnego wdrażania innowacji. Dlatego nacisk dydaktyczny tej specjalności jest położony na bardzo szeroką problematykę zarządzania projektami, obejmującą fazy generowania pomysłów i inwentykę, analizy przedwdrożeniowe, studium wykonalności, bieżące zarządzanie projektem od strony organizacyjnej i finansowej a także ewaluację projektu. Zagadnienia te rozwijane są w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, kierowanym przez Prof. dr hab. inż. Andrzeja KARBOWNIKA – J.M. Rektora Politechniki Śląskiej.
Drugim, bardzo istotnym, nurtem specjalności ZPiI jest zarządzanie innowacjami. Kompetentne zarządzanie innowacjami jest w nowoczesnej gospodarce najlepszym źródłem przewagi konkurencyjnej. Studenci otrzymują więc wiedzę z zakresu strategii innowacyjnych w organizacji i regionie. Wśród najefektywniejszych modeli wdrażania innowacji plasują się modele sieciowe oparte o synergię kompetencji uczestników procesu innowacyjnego. Praktycznym wyrazem takich zachowań innowacyjnych są tworzone klastry i innowacyjne sieci współpracy, w których mechanizmy współpracy opierają się na: zarządzaniu wiedzą, strukturze i zaufaniu. Aspekty te są analizowane na zajęciach z przedmiotu Zachowania innowacyjne przedsiębiorstwa i regionu. Poza tym studenci mają możliwość poznania specyfiki zróżnicowanych instrumentów wspierających innowacje, będących elementami Regionalnego Systemu Innowacji (RSI): centrów transferu technologii, parków naukowych i technologicznych, centrów zaawansowanych technologii i innych organizacji. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z przedmiotu Polityka proinnowacyjna państwa i UE, gdzie przedstawiane są zagadnienia polityki na szczeblu europejskim (strategia lizbońska), narodowym i regionalnym. Studenci specjalności znajdą zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach różnych sektorów, agencjach rządowych realizujących projekty europejskie, instytucjach otoczenia biznesu wspierających transfer technologii, mogą również tworzyć własne przedsiębiorstwa lub podejmować rozwój naukowy na studiach doktoranckich.

Specjalizacje koordynowane przez Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania na kierunku ADMINISTRACJA
Na kierunku Administracja koordynowane są następujące specjalności na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych:

– Administracja Publiczna

– Samorząd Terytorialny